Privacy

EfficientHR verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Ellen Vogelaere op het nummer 0473/371695 of via info@efficientHR.be.

Verwerkingsdoeleinden

EfficientHR verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, informeren van verlofperiodes en (on)beschikbaarheden, melden van wijzigingen in de dienstverlening).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming : met name noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met EfficientHR verbonden zijn of met enige andere partner van EfficientHR .

EfficientHR garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Facturatiegegevens zullen minstens 7 jaar en maximaal 10 jaar worden bewaard tenzij wettelijk bepalingen hieromtrent wijzigen (dan wordt de wettelijke minimum en maximum termijn gerespecteerd).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen (mits EfficientHR hiermee verder aan de wettelijke verplichtingen kan voldoen), de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@EfficientHR.be

Direct marketing

EfficientHR doet in principe niet aan direct marketing. Uw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van een optimale samenwerking en u zo op de hoogte te houden van eventuele verlofperiodes of (on)beschikbaarheden en eventuele wijzigingen in de bestaande dienstverlening.

De klant heeft alsnog het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)

Contact

Aarzel niet en neem geheel vrijblijvend contact op
voor een kennismakingsgesprek.

GSM +32 473 / 37 16 95

logo_footer-257x44

Home          Diensten          Wie ben ik          Contact