EfficientAdmin

Vakantie: hoe zit dat nu eigenlijk ?

Met de zomer in aantocht willen de meeste werknemers wel wat verlof nemen, maar heeft iedereen wel recht op verlof en zo ja, op hoeveel dagen ?

Het recht op wettelijke vakantie wordt steeds opgebouwd in het voorgaande jaar m.a.w. in 2016 werd het verlofrecht opgebouwd om vakantie te nemen in 2017. Zo is 2016 het vakantiedienstjaar en 2017 het vakantiejaar. Werd er in 2016 een volledig jaar gewerkt, dan heeft men in 2017 ook recht op volledige vakantie.

 

Wat is nu volledige vakantie ?

Met volledige vakantie wordt bedoeld 4 weken vakantie. Werkt men 5 dagen in de week, dan zijn dat 20 dagen, werkt men 6 dagen per week dan zijn dat 24 dagen. Werkt men 4 dagen in de week dan zijn er 16 dagen vakantie.

Iemand die deeltijds werkt, stel elke dag 4 uur en dat 5 dagen per week , heeft recht op 20 dagen waarbij 1 dag = 4 uur. Een voltijder, die 38 uur per week werkt, zijnde 7,6 uur per dag heeft recht op 20 dagen waarbij 1 dag =7,6 uur. Uiteraard op voorwaarde dat beiden het jaar voorafgaand volledig gewerkt hebben.

Vanzelfsprekend zijn dat altijd 4 weken in het huidige werkregime, d.w.z. iemand die vorig jaar voltijds (38 uur – 5d/week) werkte en nu halftijds (19 uur – 5 d/week) werkt, recht heeft op 4 weken op basis van de 19 uur. De andere 19 uren aan verlofrecht, dat werd opgebouwd, maar niet kan worden opgenomen, zal uitbetaald worden.

Maar iemand die vorig jaar 19 uur werkte en dit jaar overgestapt is naar een voltijds regime, heeft in het vakantiejaar wel maar recht op 4 weken van 19 uren. Dit brengt ons meteen ook bij de regeling van Europees verlof.

Doordat het verlofrecht van de werknemers in België opgebouwd wordt in het voorafgaande jaar, vallen heel wat mensen vaak uit de boot. Denk aan mensen die veranderen van arbeidsregime (overstap deeltijds naar voltijds), schoolverlaters, werklozen die terug aan het werk gaan, mensen die overstappen van de openbare sector naar de privé sector, zelfstandigen die terug als werknemer aan de slag gaan, mensen die terug aan het werk gaan na voltijds ouderschapsverlof, voltijds tijdskrediet of verlof zonder wedde…

Natuurlijk zijn hieraan wel wat voorwaarden en beperkingen gelinkt, maar het gaat hier nu over de algemene principes van wettelijke vakantie en niet over het Europees verlof an sich. Vandaar dat het enkel wordt aangebracht om te weten dat er in die gevallen een alternatieve regeling bestaat, maar er niet verder in detail wordt op doorgegaan.

 

Vakantiegeld

Voor de meeste arbeiders gebeurt de uitbetaling van het vakantiegeld door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Dat vakantiegeld omvat zowel het dubbel vakantiegeld als het enkel vakantiegeld.

Wanneer een arbeider verlof neemt, dan zijn die dagen niet betaald, net omdat hij dat enkel vakantiegeld uitbetaald kreeg door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Bij een bediende ligt dat wel enigszins anders. Een bediende krijgt het vakantiegeld uitbetaald door de werkgever. Afhankelijk van de regeling binnen het bedrijf waar de bediende werkt, krijgt de bediende het vakantiegeld uitbetaald in mei, juni, juli of een ander tijdstip. Dit vakantiegeld omvat alleen het dubbel vakantiegeld, want de dagen dat een bediende verlof neemt, worden gewoon doorbetaald.

Net omdat een arbeider het vakantiegeld uitbetaald krijgt door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of een andere kas (denk bvb. aan de bouwsector) worden er ook geen afrekeningen gemaakt als hij/zij van werkgever verandert. Wanneer een bediende echter van werkgever verandert, moet de werkgever steeds ook een afrekening maken van het vakantiegeld. Enerzijds moet er een afrekening gebeuren voor het lopende vakantiejaar en anderzijds dus ook voor het volgende vakantiejaar. Ik verduidelijk dit even met een voorbeeld :

Stel een bediende is in dienst bij de firma X sinds 15/03/2010 en verlaat de firma op 30/06/2017. Enerzijds moet er dus een afrekening gebeuren van het verlof dat in 2016 werd opgebouwd, maar nog niet werd opgenomen in 2017. Anderzijds moet er ook een afrekening gemaakt worden voor het verlofrecht dat al werd opgebouwd in 2017 voor het vakantiejaar 2018.

Bij de nieuwe werkgever zal er dan een nieuwe verrekening gebeuren. Ik hoor je al denken waar is dat voor nodig ? Extra werk voor de ene werkgever, extra werk voor de andere werkgever en een hoop onduidelijkheid voor de werknemer. Stel dat er geen verrekening zou gebeuren dan zou dit een wel hele unfaire regeling zijn. Ik leg het uit aan de hand van 2 voorbeelden  :

Stel dat er bij uitdiensttreding van de bediende geen afrekening zou gemaakt worden van het vakantiegeld, dan zou de nieuwe werkgever dus verlofgeld moeten betalen voor verlof waarvan het verlofrecht niet bij hem werd opgebouwd, maar wel bij een andere werkgever.

Stel dat de bediende bij werkgever A een bruto maandloon heeft van 2400 Euro. Bij de nieuwe werkgever bedraagt het bruto maandloon echter al 2900 Euro. Het uitbetaalde vakantiegeld bij werkgever A zal gebeurd zijn op basis van 2400 Euro, maar wanneer de bediende zijn verlof opneemt, verdient hij 2900 Euro per maand. Vandaar dus de verrekening waarbij men een simulatie maakt van het bedrag waarop hij recht zou hebben mocht hij het verlofrecht hebben opgebouwd bij de huidige werkgever aan het huidige maandloon en het bedrag, dat bij zijn vorige werkgever werd uitbetaald, in mindering brengt.

Nog één belangrijke opmerking : Omdat bij de nieuwe werknemer zowel het uitbetaalde dubbel vakantiegeld als het uitbetaalde enkel vakantiegeld verrekend worden op het moment dat in de firma het dubbel vakantiegeld uitbetaald wordt, krijgt de bediende dan meestal geen dubbel vakantiegeld uitbetaald en gaat er soms nog een stukje af van het gewone netto maandloon of is er zelfs helemaal geen maandloon meer over. Echter wanneer de bediende dan verlof neemt, zal zijn loon wel gewoon door betaald worden.

De regeling omtrent vakantie en vakantiegeld is dan misschien wel een hele boterham en een tijdrovende topic, gelukkig is de regel voor het nemen van vakantie een stuk eenvoudiger : gewoon genieten !!!!!